Currently browsing author

Web AdminMj

Puja

Puja Training Camp List of the shortlisted applicants for the Puja Training Camp Following 28 applicants are shortlisted for attending the Puja Training Camp at Vivekananda Veda Vidyalaya. They are requested to report at the Vidyalaya by 4 pm on 28th May 2018 . Sr Name Add1 Add2 1 Amar …

NIOS

1)संस्कृतगुरुकुलस्य छात्राणां समस्या– संस्कृतपाठाशाला गुरुकुलं वा संस्कृतस्य वेदव्याकरणादीन् विषयान् पाठयति स्वच्छात्रेभ्यः। परन्तु ते एव विषया दशम्याम् द्वादश्यां च कक्षायां पाठ्यत्वेन यदि स्युः तर्हि गुरुकुलीयाः छात्राः स्वविषयान् आदाय एव उत्तीर्णाः भवेयुः। परन्तु विहार–मध्यप्रदेश–उत्तरप्रदेश–राजस्थान–हरियाणा–असम–कर्णाटक–छत्तिसगढ इति एषु राज्येषु संस्कृतस्य परिषद्/मण्डलम् अस्ति। (State Sanskrit Board). अन्येषु राज्येषु तथा मण्डलम् नास्ति। अतः तेषु राज्येषु गुरुकुलीयाः …