Faculty

Name Qualification Specialization Designation
Bishnu Pada MA, M Phil Vyakaran Part time
Goutam Goswami MA Vyakaran Regular
Krishna Gopal Patra MA, M Phil Vyakaran Part time
Neeraj Kumar Bhargave MA, Ph D Vyakaran Adjunct
Rahul Gazi MA, M Phil Vyakaran Part time
Samir Banerjee B E Mechanical Honorary
Santu Kumar Pan MA, M Phil Advaita Vedanta Adjunct
Somnath Mondal MA Vyakaran Adjunct
Soumitra Acharya MA, M Phil Vyakaran Part time
Subhajit Ghosh MA, B Ed English Part time
Swami Tattwavidananda Vyakaran Principal
Vivek Karmakar MA Vedanta Adjunct